Universidadi de Castedhu

Annu académigu 2005/2006

Facultadi de Lìteras e Lìnguas

Maistraxu de Segundu Livellu in

"Linguìstiga, Filolugia e Literadura de

sa Sardìnnia"

 

Professori: Màriu Pudhu

 

Scienti: Francu De Fabiis

 

 

Tesi de acabbu:

 

"Piessinnus me in sa scridura de Antoni

Cossu in s’arrumanzu

Mannigos de Memoria"

 

 

 

 

 

 

Ìndixi

Su de unu capìtulu

Presentada de s’autori, de s’arrumanzu e de sa lìngua chi at imperau.

S’autori pàgini 3

S’arrumanzu pàgini 6

Sa lìngua chi at imperau Antoni Cossu pàgini 10

Su de duus capìtulus

Piessinnus imperaus de s’autori: boxalis, cumboxis, acentu e bariantis.

Su verbu pàgini 22

Ad cantum e tàula de is acentus pàgini 26

Cumboxis allobadas, simpris e paragógigas pàgini 30

Fuedhus foresus e maneras de narri pàgini 32

Pulìtigus malus e fuedhus malus pàgini 34

Tàula de is fuedhus malus pàgini 38

Su de tres capìtulus

Sighias e ocurréntzias, cun is tàulas, de is fuedhus imperaus

in s’arrumanzu.

Ùrtimas tres pàginis de s’arrumanzu pàgini 42

Bariantis e ocurréntzias pàgini 44

Amostu de is ocurréntzias de unu fuedhu pàgini 47

Fuedhàriu pàgini 48

Librugrafia pàgini 57

Su de unu capìtulu

S’autori

Antoni Cossu nascit a Santu Lussurzu in su 1927, fait is scolas superioris in Aristanis e si pigat sa laurea in Lìteras in s’Universidadi Stadali de Milanu, ingudheni, in Cuntinenti, atóbiat e cannoscit a Adrianu Olivetti, industrialli dimugràtigu chi iat donau inghitzu a su Movimento di Comunità, Antoni Cossu abarrat trabballendi cun custu de sighiu po cincu annus a Turinu e a Ivrea. Custu moimentu si fut cuncordau fintzas is Edizioni di Comunità po prentzai giorronnalis e lìbburus. Antoni Cossu fùrriat in Sardìnnia in su 1959 e cun Dedegu Are e Arbertu Maister incumintzant totu unu trabballu sotziali e curturali in sa cussòrgia issoru e dhu testimóngiat su lìbburu Autonomia e solidarietà nel Montiferro. Intzaras brintat a trabballai cumenti a dirigenti in s’Arregioni Sarda, in su tzentru de sa programatzioni.

In su 1967 pùbrigat su primu arrumanzu cosa sua I figli di Pietro Paolo, cun sa domu prentzadora de sa Vallecchi, chi est sa matessi domu prentzadora, de Miele amaro, scritu de Batore Cambosu. Antoni Cossu po custu primu lìbburu bincit su prémiu Gràtzia Deledha. In su 1969 sèmpiri po sa Vallecchi pùbrigat su de duus lìbburus Il riscatto. Cust’arrumanzu est stétiu torrau fintzas in lìngua ingresa cun su rétulu: The sardinian ostage, Isabel Quigly, London, Hollis & Carter, 1971. Ma a Antoni Cossu "custu sceti" no dhi fut bastanti e cumenti a editori in su 1975 ndi pesat su giorronnali La grotta della vipera, chi est una minera po is peleas intelletualis, sotzialis e tzivilis de intzaras. In custa arrivista, bessia po bintotu annus de sighiu, si donat boxi a medas scridoris gióvunus, chi cun sa poesia, cun sa lìngua sarda, cun sa curtura de cussòrgias localis e de totu sa Sardìnnia, s’atóbiant in s’arrivista, arrelatendisia fintzas cun àteras lìnguas de minoria de àteras Natzionis Oropeas.

A un’ómini de aici, de custu importu mannu meda, acapiau a totu is caras de sa vida sotziali e curturali de sa Sardìnnia, no podiat fai a mancu de pubrigai in lìngua sarda, aici bieus Mannigos de memoria bessiu in su 1984, ma chi tenit arrastus a partiri giai de su 1978 cumenti scrit Antoni Cossu etotu in s’ùrtima pàgini de su matessi arrumanzu. S’àteru trabballu scritu in lìngua sarda A tempos de Lussurzu est prentzau in su 1985 e torrau fintzas in lìngua cadelana cun su rétulu: Al temps d’en Luxori, torrau de Antoni Arca, Tàtari, Edes, 1992, chi est unu trabballu tiatrali. Pùbrigat fintzas poesias in duus lìbburus: I monti dicono di restare de su 1987, e is contus Su bentu de su 1993. Antoni Cossu est stétiu scridori, poeta, giorronnalistu e editori ma est stétiu, pruschetotu, una personi de sensibbilidadi manna meda. Sensibbilidadi cundia, perou, cun sa crìtiga serrada, arrisulana e befìana contras a su poderi de s’amministradura de sa cosa pùbriga sarda, chi de Antoni Cossu est cunsiderau tzeraca de cudha Cuntinentali de is sercheterias de is sercheterias de is partidus italianistas. Antoni Cossu est stétiu fintzas fundadori de is arrivistas: Il Bogino, Il Montiferro, e at scritu meda in s’Unioni Sarda, Ichnusa, Natzioni Sarda, Sardìnnia oi, Cumunità, Prospetti, Il bimestre, Questioni, Prove, Quartiere, Canal, Natzionalia…etc.

S’ùrtimu arrumanzu de Antoni Cossu est stétiu Il sogno svanito bessiu in su 2002, unus cantu mesis prima de si morri cuss’annu etotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’arrumanzu

Pigaus sa navi est sa crai a fuedhu po brintai in s’arrumanzu. Custus fuedhus funt imperaus cumenti a torrada po dexeotu bortas in duas pàginis; sexi bortas scéti in d-una pàgini de trintaduas arrigas. Is navis a s’acabbada si scuberrit ca funt duas: s’Ocitània e sa Catalùnya. Funt is navis chi ndi torrant a furriai in Sardìnnia is disterraus spratzinaus in totu s’Oropa.

Fiat ora! Chini benit de su mari no benit prus, e sceti, po si sdorrobbai. Is disterraus sardus iant tentu làstima meda de sa Sardìnnia e ant pentzau sa manera de dha agiudai a ndi bessiri de is arroris chi dhis fiat cuncodrendi sa crassi pulìtiga, arregionali. Sa matessi crassi pulìtiga chi, agiumai, nci fiat fendi arrui sa Sardìnnia in d-unu spérrumu chene speràntzia peruna.

E issus intzandus narian: pigaus sa navi.

E issu, Antoni Cossu, scririat in is pàginis 44/45:

"— Pigaus sa navi —…

…tres paraulas — pigaus sa navi — a lenu a lenu…

…totus narian: pigaus sa navi.

…no tenian ateru de narrer: pigaus sa navi.

.. . E s’ateru risponniat: pigaus sa navi.

.., ch’infrechian cuddu: pigaus sa navi.

…sa torrada fuit: pigaus sa navi.

..a su postu de "salude" narian: pigaus sa navi;

pigaus sa navi?

pigaus sa navi!

.., a si biri, pigaus sa navi;

..; a nos bier cun salude, e, pigaus sa navi.

... Su "pigaus sa navi", in pagas chidas,..

..narian in Frantza; pigaus sa navi,

….pigaus sa navi, ripitian in Olanda…

...e in su Belgiu; pigaus sa navi,..

In s’Europa de sos sardos pariat totu una boghe: pigaus sa navi.

Sas paraulas puru naschen e creschen. Naschen chi cheren narrer una cosa, cussa e basta, pustis, in caminu, s’acontzan, altzian, si prenan e si ufran, cambian colore, lean ateru ispizu. E contat s’intonu, su chi ddas narat, sa boghe russa o sa boghe fine, sa mesu boghe o su bassu o sa contra, sa die e s’ora e su logu e su tempus, si proet o bessit su sole, si frocat o rannnidat, s’ispetzia de donzunu, a manzanu e a sero, sos pentzamentos, su forrogu s’intentzione.

Pigaus sa navi.

Insandus."

Su rétulu de s’arrumanzu est una manera de nai chi tenint in Santu Lussurzu sa bidha de Antoni Cossu. Issu etotu si dhu spricat in s’ùrtima pàgini de s’arrumanzu, Mannigos de memoria totunu a "Sustentamentu" de is pentzamentus, is bisionis.

Su personali pulìtigu, totu sa crassi "digerente" de Sardìnnia in custu arrumanzu benit pigada a brullas, antzis benit amostada cun totu sa poboresa cosa sua. S’Urrei est spullincu. Aici Antoni Cossu si fait biri is aministradoris de s’Arregioni Sarda de is annus 1978/82. Issu si contat e s’amostat sa crassi pulìtiga lacaja de is partidus de Cuntinenti e de is cuntinentalis, de is Crasus, Andriotos e Sinnioricco de intzaras e no est difìtzili meda arrecannosci de chini fuedhat. Custu personalli pùbrigu no est mancu bonu a fai is cositedhas prus fàtzilis de cada dii, figuraisia de podi arrespundi a is dimandas de svilupu de s’industria, de is trasportus, de is abbisóngius de is pastoris e de is messajus. Is disterraus sardus si fiant arróscius de èssiri lassaus fuliaus, che àliga, in sa bia po abetai su turnu po pigai sa navi e si ndi torrai a partiri de sa Sardìnnia, ma custu fiat sutzédiu fintzas candu fiant bénnius in is manchinas de Tzivitavéchia. Is disterraus arróscius de custus trumentus, detzidint de torrai in Sardìnnia po su carrasegare e bistius a pedhitzonis, tenturant totu su cunsillu arregionali, dhu insogant e dhu secuestrant e dhu sbregungint in is arrugas de Castedhu. In s’interis sa populatzioni si frimat prexada a castiai custa prutzessioni, cosa chi no iat biu nimancu po sant’Efis. Prutzessioni cuncodrada cun Mamuthonis, andadoris, insogadoris e insogaus in is arrugas de Sa Marina. Totu su cunsillu benit portau, a primu logu, a Frodonzanus e a pustis a Sacarza, innui che in d-una spétzia de còllege a s’ingresa dhus faint studiai e dhus ponint fintzas a trabballai. E intzaras dhus bieus, is cunsilleris, illichidendi e pinnighendi su logu innui papant e dromint, arrangendi is cosas segadas, bodhendi cosa de papai in su sartu, e traghendi àcua po si porri sciacuai e illichidiri is cómudus. Is fillus de is disterraus, in s’interis chi custus funt torrendi a educai is cunsilleris, arrennescint a ndi fai strantaxai s’ecunumia sarda, cun su Made in Sardinia e cun d-una curtura noa de su trabballu acapiada a is siendas cannotas e istórigas nostas. Is disterraus fiant, aici, arrennéscius a amostai una crai a custus cunsilleris, prodhosus, trasseris, e malus faineris.

Ma a donzunu s’arte sua, a is disterraus a torrai a trabballai in Cuntinenti e a is pulìtigus a guvernai. Ma no sa crassi pulìtiga bécia, perou, ma a una crassi pulìtiga noa chi ndi at a depi bessiri de is eletzionis cun is listras cuncodradas cun nóminis nous. Una de is crais chi s’arrumanzu s’amostat, po andai ogus a unu tempus benidori, est cussa de votai cun atintzioni po scioberai de aici una crassi pulìtiga prus mellus de cussa insogada. No nci bólit meda po cambiai su cursu de s’istòria e de sa pulìtiga in Sardìnnia. Is disterraus si tòrrant a pigai sa navi, po primu eus biu po scramentai sa crassi pulìtiga, a pustis po si ndi torrai in Cuntinenti e lassai a is àterus Sardus a si cambiai su tempus benidori, scioberendisidhu issus etotu. Is fuedhus chi Antoni Cossu imperat po tancai s’arrumanzu funt cussus chi nant ca is Mannigos de memoria funt bisus bellus a dhus podi pentzai, ma bai e circa chi in d-unu tempus benidori ant acuntessi.

 

 

 

 

Sa lìngua chi at

imperau Antoni Cossu

Unu primu apretziamentu a pitzus de sa lìngua, de sa grafia, de is bariantis e arrégulas imperadas de su scridori nostu, est ca Antoni Cossu tenit unu scriri lìmpiu e craru meda. In cussu tempus in ca fut stétiu scritu s’arrumanzu, su 1978/82, tempus innui su cuntrastu chi nci fiat po sa lìngua e sa grafia de su sardu fiat meda abbetiosu, fintzas intzandus nci fiant prupostas s’una contra a is àteras. Ma est de nai ca is arrexonamentus no fiant siguramenti lómpius a su tretu de callentura chi teneus in is diis de oi. Poita oi seus po lompi a scioberus de importu mannu meda po su benidori de sa lìngua sarda, andaus a forrogai in Mannigos de memoria po biri is ainas linguìstigas chi at imperau Antoni Cossu e chi calancunu de custus amostus si podint srebiri. Intzaras intraus illuegus me in su tribbàlliu de su nostu.

Po s’allobamentu de is cumboxis, issu dhas imperat po sa mellus parti, scimpras, simpris, ca su sistema linguìstigu sardu no dhas cràculat, a parti sa /bb/ /b/ cumuna a totu su sardu e sa /ll/ < /l/ piessinnu fintzas de sa cussòrgia arbarikesa:

mama, viagiare, fatu, veturas, cumerciu, oficinas, cumissione, ufiziu, cotu, epuru, apenas, oto, seti, afitu, fruta, note, caminenne, inie, deferentzia, papadu, imaculada, tragheto, acabbadu, prefete, dotori, befe, etc..

Aici puru in calancunu fuedhu allenu innui ndi arruit sa loba de sa cumboxi: gafè, rulotas, ma teneus fintzas college, hobby, sinottigu, tunnel etc….

Própiu poita s’arrumanzu si ponit in circa de unu sugetu pulìtigu auniu a intru a unu moimentu, podeus biri fintzas sa circa de una lìngua aunia. Antoni Cossu imperat medas bariantis de su sardu e calancuna borta totus in pagu arrigas o fràsias e intzandus bieus in sighia: Tataresu, Gadhuresu, Logudoresu, Campidanesu e fintzas Tabarchinu, cun aciuntas de itallianu e de frantzesu. Ma s’imprùs de s’arrumanzu est giogau aintru de is bariantis arbarikesa, de Santu Lussurzu, e campidanesa. S’Arbarikesu, fintzas de is annus de s’Indipendéntzia Sarda de su Mesutempus, si ponit intramesu is àteras bariantis-mannas de su sardu cumenti a lìngua de "meilogu" o de "mesania" ante literam. Santu Lussurzu, difatis, s’incàsciat aintru de custas làcanas chi funt stétias studiadas de su linguistu Maurìtziu Virdis. Ma chini at fuedhau po primu de sa barianti arbarikesa est stétiu Bitóriu Àngius in su 1799, apustis iat sighiu Antoni Sanna in is diis de oi. Àngius chi cannosciat sa Sardìnnia e dha iat abbisitada totu fintzas po cuncodrai sa parti sarda de su Dizionario, imparis cun Casalis, de is bidhas de su Rennu de Sardìnnia, in custu trabballu iat fintzas scritu contendi a pitzus de sa lìngua de sa Sardìnnia.

Cumboxis chi càmbiant

o mudòngias

Funt is cumboxis: /p,/ /t/, /c/, /f/ surdas, chi lompint a si fai sonarzas candu s’agatant meiboxalis, in fonosintassi: /p> b/, /t> d/, /c> g/, /f> v/;

e sighint a si fai sèmpiri prus débilis fintzas a ndi dhas lassai arrui. Teneus fintzas cumboxis cumenti a sa /c/, chi lompit a /g/, custa lòmpit a /b/ e benit lassada arrui, cumenti in is fuedhus:

cama > gama > bama > un’ama 21;

caddinosa > gaddinosa > baddinosa > addinosa 106;

Custa arrégula de no amesturai su chi ligeus in fonosintassi cun s’arrisultau gràfigu est sighia beni de Antoni Cossu. Sceti in calancunu fuedhu agataus sa muda de sa cumboxi, ma funt sceti una pariga, e custus fuedhus si funt frimaus e furriaus a bariantis beras:

tiaulu 137, diaulu 54,

dada (un’)46, adesset 55,

gallus 88, gafei 110, gafetera 23, gessu 55,

fenenadu 18, venenada 63, (arza)viuda 60.

 

 

 

Cumboxis chi faint su lampalluxi

/b/, /d/, /g/ e /f/,

Sa cumboxi /b/ meiboxalis a primìtziu de fràsia est lassada arrui cun o mancu su sinnu /’/ postu ainnantis in logu de sa cunboxi.

bidda 15, 47, (sa) ’idda 15, 132, idda 44, 75,

(d-unu) ’eranu bonu 155, (in) beranu 16,

Bòinti 80, (chi) òinti 80,

(sa) irigonza 69, (de) birigonza 105, un’irigonza 100, (sa) bregungia 115,

(ateru)’ighinu 9, (sos) bighinos 9, 10, (su) ’entu 21,

ola ola 58, ’olidu 58, (lu) ’ides 31,

(sa) oghe 46, boghes 46, (frisca) oddida 7,

(de) ’uca 13, (una) ucada de ’inu 92, (de) ucadas de binu 92.

Sa /g/

(de) ustare 7, 85, 119, (un)’ustigheddu 7,

ulteddos 89, uturos 90,

(su) inugu 57, (un)’utiu 61,

(!) Asi 25, asie 167, Gasi 27, gasi 167,

rassu 78, rassa 106,

(un)’ama 21,

addinosa 106,

’erdas 8.

 

 

Sa /b/ segundària

bessin 21, 65, 24, ’essit 17, bessidu 11, dd’essire 13, bessimos 27, bessinnesiche 34, ch’essit 18, 23, 38.

Sa /d/

eu 30, ’e 14, eretu 65, eretas 96.

sa /f/

imis 123.

Manìgiu pagu frimu

de sa /b/ /e sa /bb/

Santziainedhu de sa /bb/ e /b/:

abbarro 18, abarramos 31,

fabbricas 37, frabicas 36,

abboinare 118, aboghinat 61, 40,

tribballiana 19, triballiu 25, triballiare 149,

frebba 112, freba 100.

Imperu currégiu de sa loba /bb/:

abbabbalocaos 23, abbaidan 24, abbandonare 25, abbaidare 28, abbile 29, babbu 44, 60, abbisongiu 74, acabbadora 37, ebbia 149, acabbadu 167.

Mancàntzia de sa loba /bb/:

libertade 25, gabinete 38, frobire 38, arribana 28, roba 29, labaru 78, arribai 61, stabilimentu 100, responsabili 101, arroba 119.

Sa /dh/ cìrdina

o cacuminali

Antoni Cossu no imperat unu piessinnu po sa /dh/ cacuminali e dh’assentat cun sa loba /dd/:

dda 100, bidda 47, mucaloreddu 73, ridinnesidda 80, Casteddu 78, pubiddu 75, cuddos 98, pireddu 105, troddia 105, addinosa 106, ddos 122, faeddos 123, caddu 130.

In su liòngiu /nd/ in sa barianti de su sardu chi fuedhat issu sa /d/ benit assimbillada a sa /n/ lompendi a /nn/:

nn’essit 17, nn’antada 16, mannigos 167, aboghinanne 40, ilbannidanne 76.

Su /k/

Antoni Cossu no at mai imperau su /k/ cumenti sinnu po torrai sa cumboxi coembarza surda, aintru de s’arrumanzu, ma dh’agataus, imperada sceti, in s’ùrtima pàgini de su lìbburu, in su fuedhu koa, candu issu est sprichendi su pentzamentu suu a pitzus de sa scridura, grafia, de sa lìngua sarda. No si scit ita pentzai, chi siat unu sbàlliu o una de is "portadas" de Antoni Cossu cumenti a cussas, e ndi agataus medas, chi pigant a brullas is pulìtigus. Forsis ca innoi in acabbu, a koa, de s’arrumanzu si bolit brullai, unu pagu, de is "grafistas-linguistas"?

 

 

Sa /j/

In su manìgiu de custa cumboxi agataus Antoni Cossu chi bandat a zinetes 58, difatis issu dh’imperat beni cun:

buju 11, 43, messaju 52, 128, maju 26,

cojas 166, soja 158, 166, ruju 30, 49;

ma dhu torrat cun sa /i/:

ildimaiada 45;

in santzianedhu cun /y/:

casteddaju 55,

casteddaya 109, casteddayu 119, 121;

in lampalluxi cun /v/:

jazos 91, 92, 104, viazos 28, 42;

in cumintzu de fuedhu dhu torrat fintzas:

jua 94, jucher 157,

jaga 40, 91, jaganu 40, janna 100, 104;

amesturau in s’antrotoponomàstiga:

Jubanne 75, 76, Ruju 21, 23, Jorgi 108, 109, Jacu 64,

Santa Justa 119, Sa Jara 118, Aidumajore 97;

matessi sinnu:

Santa Jilla 120, Jerzu 119;

ma arrisultaus difarentis:

lompit a cumboxi /Jilla/ [Gilla],

e lompit a boxali Jersu [Iersu].

Sa /q/

Su nostu no at mai imperau su sinnu /q/, ma at sèmpiri imperau sa /c/:

cuadru 125, cuestore 113, acua 101 (sceti otu bortas in totu su lìbburu), chistione 140, cuartieri 113, chietos 94, tranchillios 85, tranchillios 70, calincunu 110, calicunu 111, cales 110…etc. Imperat sa /q/ sceti in fuedhus itallianus, latinus e aligheresus.

Is liòngius

/gl/ e /gn/

Is maneras difarentis de torrai custus duus liòngius in sardu, chi no funt meda crarus fintzas in itallianu e ni àteras lìnguas de s’arrumània, si fait cumprendi, chi nci ndi fessit galu abbisóngiu, chi sa grafia no est sa lìngua.

Difatis su latinu fait sèmpiri: glis gliris, glomuerus, glauco, gloria..etc..

Intamus s’itallianu fait siat:

glicine, glucosio e globale,

e siat:

famiglia, biglia, figli, bottiglia....etc.;

tenit unu matessi sinnus po duus sonus difarentis.

Su liòngiu /gl/ no est mai imperau de Antoni Cossu in fuedhus sardus, ma est imperau sceti in fuedhus itallianus.

Su liòngiu /gn/ Antoni Cossu dhu imperat sceti in is personis chi fait chistionai in is bariantis campidanesas e gadhuresa e fintzas pagus bortas. Dhu agataus scritu de aici sceti duas bortas in d-una de is tres scritas, chi nci funt pintadas in is muredhus de su portu de Terranoa, chi is disterraus si faint scriri a pinzellu fintzas in is carrotzerias de is veturas e de is arrulotas:

Sardinnia = Colunia 23, Sardigna = Colonia 23, Sardinnia = Culunia 23,

a pàgini 23 po sa primu borta;

Sardigna 68, Sardigna 68, fintzas custu fuedhu est imperau in sa matessi pàgini, ma postu in buca a unu campidanesu, po sa segunda borta, perou torrat illuegus a imperai giai in is pàginis avatu:

Sardinnia 69, Sardinnia 70,

Candu Antoni Cossu is àteras bortas imperat su liòngiu /gn/ est gioghendi, befianu, cun assentadura de arregistru bàsciu e brullanu:

Migne 141, Migne 141, Minne 141;

vissignoria 67.

Sa /tz/ e /z/

In sa de cuatru cussòrgias de sa lìngua sarda, s’arbarikesa, aintru de innui s’agatat fintzas Santu Lussurzu, dhui at una partigularidadi chi est cussa de torrai, sulai e imperai, cun /tz/ su digamu o liòngiu /CJ/ /TJ/ chi benit de su latinu. In is àteras cussòrgias lacanantis a cussa arbarikesa custu liòngiu latinu benit torrau cun /t/ e /th/.

Ma cumenti a sinnu, grafema no est imperau cun meda frimesa, ca bieus a Antoni Cossu torrai /CJ/ e /TJ/ siat cun /tz/ e siat cun /z/:

1) imperat /tz/ po s’afrisianti sintziarza surda,

minorantzia 129, relatziones 42, opositzione 126, passentzia 26, lissentza 114, cuscentzia 134, passentzia 134, amicitzia 136;

2) imperat fintzas sceti sa /z/ po su matessi sonu torrau àteras bortas cun /tz/:

finanzia 130, stanzia 54, stanza 102, presidenzia 97, vacanzias 35, Barzellona 11, Zivitavecchia 9,

populazione 113, direziones 95, programmazione 145,

opposizione 145, terzu 127, servizius 50;

3) ma imperat /z/ fintzas po torrai s’afrisianti dentali sonarza:

zuzes 114, zaunzos 92, zuarzos 53, zustu 16, 100, 111, zunta 109, ziminera 24, zuzina 73, zornales 109, zuze 133,

zometros 130, zometras 130, zuzina 73, zuzina 142;

agataus fintzas custu:

letzitimos 33;

chi est sonu, fonema, afrisianti papadularzu, ma sonarzu e de torrai cun sceti sa /z/.

Sa scexa /x/

boxi 18, cuxinai 134, paxi 134, strexu 134, arrexoni 135, erbixeddas 135, trassixeddas 122, furriadroxus 137, brabaxinu 143, cixiri 143, Efixeddu 89, binixeddu 90, luxi 97.

Sa scexa no sèmpiri est imperada cun firmesa de aici, ma custu sonu, fonema, meda bortas dh’agataus torrau cun su digamu /sc/ po sa barianti campidanesa:

meiscinas 74, boscisceddas 140, duscinas 141, 142, prascint 117, arrescioni 116, matisceddas 86. Ma imperat /ss/ chi est sa bessida arregulari po torrai su liòngiu /sc/ in arbarikesu:

ussita 114, ussieri 109, rinassita 37, ambassadore 28, lassare 92, issopero 32, maressallu 79;

ma eus agataus fintzas:

sopero 43,

chi est unu "ipercorrettismo" ca est nau de unu campidanesu, scriendindhu perou, a pitzus de unu arrastu logudoresu, innui si lassat arrui sa "pròstesi" /is/ po dhu "campidanesitzai mellus".

Sa pròstesi de sa /i/

Ainnantis de /st/, /sc/ e /sp/

Custa est s’arrégula chi Antoni Cossu manigiat cun prus firmesa e dh’arrispetat ponendidha sèmpiri ainnantis de sa /st/, /sc/ e /sp/:

sp)

ispetanne 21, 165, Ispannia 11, ispuligo 56, ispratos 25; ispizu 41, ispetzia 41, ispalada 10, ispramada 8;

sc)

iscultadu 57, iscalpas 60, iscriere 100, iscontzas 100, isconchinanne 38, iscarrugada 17, iscazatoriu 14, iscracallios 105, iscracanzu 17, iscultada 13, iscola 15, iscusa 27;

st)

istulamisi 17, istabilimento 100, istintinare 101, istudiu 125, istruida 134, istudiantina 58, istabilire 160;

Àterus piessinnus

Sa /d-/ eufòniga

Antoni Cossu imperat fintzas sa lineedha /-/ po pratziri una cumboxi eufóniga collocada sceti po sulai mellus su fuedhu:

d-unu 11, 93, d-una 8, d-onni’ 9, d-onnia 78, 93, 126,

d-onzi 144, 146, d-onnia 93, d-una 8, d-onzi 144;

ma imperat sa lineedha /-/ fintzas in custus fuedhus po pratziri una boxali no etimulògiga:

e-totu 16, e-i 8, 71, a-i 31, 98, cu-i 138, 93,

tot-unu 21, ddu-e 8, 65, che-i 137, 159,

a-b atere 68, 94, i-dd’aiat 69.

Su /^/

Sinnu imperau po inditai sa boxali /î/ longa, dhu agataus sceti una borta in su fuedhu:

dîs 134.

 

 

 

 

 

Su de duus capìtulus

Su verbu

Analizendi cumenti Antoni Cossu at manigiau su verbu si ndi seus acataus ca issu imperat maneras, mellus arrexina difarenti, candu imperat s’ausiliari èssiri/èssere. Su santziainedhu dhu fait fintzas candu imperat s’imperfetu indicativu de sa primu coniugatzioni de is verbus in ai/are, issu bortas medas imperat po sa de tres personis singulari e sa de tres personis pruralis is bessidas de su campidanesu. Custu sufissu est serrau, tancau, cun /a/, paragógiga, chi fùrriat sonendidhas is /t/ surdas in /d/ sonarzas cumenti in is verbus:

annada, torrada, rannidada, niada, costada e tirada, [intamus de: annaiat, torraiat, rannidaiat, niaiat, costaiat e tiraiat], pàgini 8.

A pàgini 127 innui agataus verbus imperaus a s’imperfetu indicativu po prus de bintitrès bortas, una borta sceti de custas bessit in /t/, est su verbu aiat < àere, in sa de tres personis sìngulas, totu is àteras bessint cun su sufissu in /da/. Sèmpiri in s’imperfetu, ma in sa de tres personis pruralis, no agataus sa bessida prena arregulari in /nt/, ma truncada in /n/ a sa logudoresa, cun in prus sa /a/ parogógiga.

aian, < àere, ausiliari imperfetu, intamus de bessiri in aiant logudoresu e iant in campidanesu;

ponian, < pònnere, imperfetu de sa segunda coniugatzioni, intamus de bessiri in poniant;

torrana, < torrare, sa de tres personis prurali de s’imperfetu de sa prima coniugatzioni, intamus de bessiri: torraiant cumenti in su logudoresu arregulari, no bessit fintzas nimancu in campidanesu arregulari: torranta, cun in prus sa /a/ paragógiga, ma bessit a tretu de mesu de su logudoresu e de su campidanesu in torrana.

Analogia de sa bessida de sa de tres personis pruralis de s’imperfetu indicativu de sa prima coniugatzioni cun cussa de sa de duas coniugatzioni:

moliana e parian 100, annana male no tenian 100].

Calincuna borta is duas bessidas campidanesu/logudoresu de s’imperfetu indicativu benint amesturaus donendi custus arresultaus:

1) amesturaus campidanesu e logudoresu-arbarikesu,

daiada 9, portaìada 19, chircaiada 64, pensaiada 67,

2) bessida arregistrada a pitzus de su sufissu campidanesu,

iscracalliada 67, grighilliada 67, allonghiada 75,

3) arregulari bessida logudoresa-arbarikesa:

sorvelliaiat 107; naraian 133,

ma

si portaian sa 79, si portana sa 79, portada 79[amesturaus campidanesu e logudoresu-arbarikesu],

narìa 17, narìat 1[arregularis sa prima e sa de tres personis],

nasa? 17, narat 17[po naras, arregulari sa de tres personis],

l’as bìede 60[po l’as a bìede (bìere)],

dada 46[po dat];

imperfetu àiri/àere

aio 141, aia 71, 141, ia 68, imis 119, aimis 12, 70, aian 16, aiana 43,

àteras maneras de scriri sa de tres personis singulas:

adesset(ruta) 55, benidori[po at a èssere ruta]

apet 23, congiuntivu[po apat],

(ca no che nd’)ada 56, presenti[po ca no che nd’at];

imperfetu èssiri/èssere

fio 95, 141, 146, fia 53, 95, fipo 71, fias 59, fis 37, 55, fiat 11, 57, fit 70, 76, fuit 10, 40, 59, fumis 3, 25, 144, fiaus 118, 122, fimis 69, 146, fizis 67, 137, fuin 16, 79,

Arrexina cun /fi + a/

fia 53, 95, fias 59, fiat 11, 57, fiaus 118, 122,

Arrexina cun /fu + i/

fuit 10, 49, fumis 3, 25, fuin 16, 79,

Arrexina cun /fi/

fipo 71, fio 95, 146, fis 37, 55, fit 70, 76, fizis 67, 137, fimis 69, 146.

Su congiuntivu imperfetu

esseret istada 59, esseret abbarradu 63, esseret permitidu 63, esseret fulliadu 78, esseren afiancados 124, esseret ricu 133. Imperai su congiuntivu imperfetu est unu manìgiu cracau de s’itallianu, ma imperai su verbu èssiri intamis de su verbu àiri est unu manigiu a sa campidanesa: esseren tentu passentzia 26, esseres cumpresu 64, esseret tentu 78, chi ch’esseret fulliadu 80, no nde esseret bogadu 70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad cantum

S’acentu

Una chistioni chi no est stétia pigada cun meda frimesa est cussa de s’acentu. In totu s’arrumanzu agataus acentaus sceti otantanoi fuedhus, chene de craculai is fuedhus truncaus. Sa mellus pati de custus fuedhus acentaus dhui funt sceti una borta ebbia, e nimancu sa primu borta chi benint imperaus. In prus eus averiguau ca candu Antoni Cossu ponit s’acentu no imperat una arrégula frima, unu postu fissu, ca agataus s’acentu imperau fintzas in sa perùrtima boxali mancai sceti in is primas binti pàginis de s’arrumanzu:

Fuedhus cun s’acentu in sa

perùrtima boxali

pitzinnìa 15, aìzis 16, pitìos 16, naraìat 16, narìa 17,

agataus in totu cincu fuedhus, de immoi a innantis, de fuedhus acentaus in sa perùrtima boxali no nci ndi funt àterus.

 

 

 

fuedhus cun s’acentu

in s’ùrtima boxali

gafè 7, movidì 31, nc’è 36, citì 37, 80, tiellà 38, possè 42, sì 51, mì 54, tafetà 59, già est 54, vostè 64, trancidì 75, arrù 86, naramì 86, 106, alè 91, passamì 106, tè 110, Marceddì 119, cumò 131, sciò 140, legidì 144, Lanusè 159.

A custu tretu de su trabballu nostu podeus fintzas nai ca Antoni Cossu no sighit un’arrégula crara e firma, ca dh’eus bistu imperendi s’acentu in totu is positzionis aintru de su fuedhu: in prima, in segunda e in su de tres mùscius; su prus de is bortas, imperat s’acentu in sa de tres boxali a patiri de s’acabbu de su fuedhu, difatis, agataus sceti in is primus pàginis de s’arrumanzu calancunu fuedhu acentau in su segundu mùsciu. Ma agataus cuatru pàginis innui teneus trintaseti fuedhus chi "iant ai bófiu" s’acentu in sa de tres boxali, chi si fessit scioberada custa manera de acentai cumenti arrégula. Teneus fintzas a menti ca su sardu, cumenti scieus, no tenit is boxalis allobadas cumenti est in s’itallianu. Eus cuncodrau custa tàula cun otantanoi fuedhus acentaus e ndi eus lassau a perdi sceti calancunu chi est arripìtiu prus de una borta. A is pàginis 108/111 in su capìtulu XVIII, chi eus liau aici chene de dhus scioberai no teneus manc’unu fuedhu cun s’acentu. O mellus, eus agatau sceti duus fuedhus acentaus, ma truncaus e fintzas partigularis: gafè e acchì, custu cun sa /c/ allobada. Su primu fuedhu est foresu e nimancu sarditzau, ma intamus, dh’agataus scritu "bistiu" a sa sarda gafei a pàgini 110, su segundu est gadhuresu. Àtera chistioni a pitzus de s’acentu, in su de XIII capìtulus de s’arrumanzu a is pàginis 78/83 nc’est imperau po otu bortas su fuedhu Làbaru. Antoni Cossu sa primu borta chi ponit s’acentu in custu fuedhu est in sa de ses bortas chi dh’at scritu, sa de seti bortas dhu torraus a agatai chena de acentu ma dhu torraus a agatai in sa de otu bortas chi dhu torrat a imperai. Àteru fuedhu chi eus agatau in custas cincu pàginis est trabballau de aici: Bòinti, òinti, bointi, cust’ùrtimu chene de acentu.

Funt is fuedhus innui amancat s’acentu, perou, chi faint dificultadi a chini ligit s’arrumanzu, mescamenti a chini no cannoscit sa barianti de s’Arbarikesu imperada in Mannigos de memoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàulas:

de is fuedhus acentaus

daìana 8, càlliadi 14, figucàriga 14, pitzinnìa 16, aìzis 16, pitìos 16, naraìat 16, sàltia 16, frimànnesi 17, narìa 17, acostànnesi 17, sìnnigu 19, portaìada 19, dumìnigas 19, imparànneddi 20, ledàmene 21, famìllia 22, zòticos 25, lìteras 26, cràbina 29, 34, bàndidi 34, échia 37, fàbrichi 37, dànneddi 38, cànnau 51, sèbera 53, imbàtere 54, mùida 54, fùrriat 54, dèghere 55, àndada 55, abbàido 56, perricònchinos 56, trèulu 56, nàrali 56, arrèschidu 58, pìtzighet 60, ponìnneddi 60, pràchia 60, tùgiu 60, leànneddos 60, iscudìnneddos 60, bìede 60, abòghinat 61, imbelèschidu 61, abbàida 61, dispiàghidu 63, tòntona 65, drìnchiddi 66, cumprèndidi 66, tzàntara 66, sotomìtinti 67, iscònchina 67, incrèschidu 67, dàdebos 67, seberànneddos 67, isèriu 71, tàulas 72, àrula 73, tzèrria 74, mòvere 74, apporrìnneddi 74, nòmene 75, fàssiu 75, èltiga 76, càriga 76, movìnnesi 76, bìnnighi 79, òinti 80, bòinti 80, almàriu 81, làbaru 82, tènidi 83, Olìana 90, Bòrene 97, Noragugùmene 97, cròculu 102, nèbida 103, àlidu 105, pàssiu 116, lòmpere 131, pìngula 138, jòia 149, làssana 149, tzòcoro 149, Sìnnia 160, ìnnidu 168.

 

 

 

 

 

 

Cumboxis

allobadas

Civitavecchia 9, Zivitavecchia 9, traghetto 18, dottore 31, dottori 34, Occitanie, suppeso 56, setemizachimbighentossettantasete 60, Sinnioricco 65, Pinucciu 82, macchè 82, dellitu 84, acchì 109, gomma 110, peddizzoni 109, opposizione 145, 146, 146, programma 42, 42, 146, 146, 157, 157, battutas 113, programmazione 144, 144, 144, 144, 145 145, 145, 145, 145, 145, 146, 146, 146, 146, 146, programmazioni 145, commissione 146, 146, 146, sinotticu 163, organizzazione 145, 145, 146, dillitos 114.

Cumboxis chena

de lobas

afitu 7, fruta 8, epuru 9, 21, afarios 11, tropu 14, apenas 15, afarios 11, oto 12, butegas 13, 19, cuntzetu 19, cumerciu 13, oficinas 13, vetura 13, papare 19, diferente 19, bufai 19, cotu 19, totu 19, note 21, ilfatu 21, trota 25, telegramas 26, isfrutare 27, atore 27, arribana 28, machina 28, diretore 30, atacadu 30, ufiziu 31, toca 31, arribana 33, datori 34, Andriotu 34, rica 34, petus 35, zacheta 38, mama 38, iscritu 38, difitziles 39, letu 50, femina 47, becos 52, deretu 53, caminu 57, apostados 57, furitu 57, tretu 59, apuntamentu 57, bator 57, grupu 58, imaculada 58, imbucat 59, casseta 59, istracat 60, frastimanne 61, bussitas 63, bacas 64, tzitades 65, impichidi 66, acapiat 67, betada 67, roba 68, machina 68, tzietu 68, botos 68, isetare 69, piculare 70, suta 70, acordu 70, permitidu 73, tzichete 71, taulitas 73, matones 73, capeddu 73, atraesare 73, sigareta 74, gavetas 75, controfensiva 76, atenti 79, atinzioni 79, sete-oto 80, infatu 86, brazete 92, pichiat 94, acontzada 94, macu 95, tacula 95, zoghitu 98, tratada 100, atacada 104, eletricu 104, pratu 104, dotores 108, diretu 107, cumissione 112, atacados 112, ocupados 113, rapresentante 113, frabica 114, apetitosus 119, sica 120, tzipos 120, inie 124, aministrazione 126, opositzione 126, cufetu 128, gobudu 131, retratu 131, stafeta 131, mecanismos 132, amobiliadu 134, diferentzia 139, organizai 145, casufizios 153, befaiolu 152, tratore 155, fatoria 155, baratas 156, mecanismu 162, botos 162.

Boxalis

paragógigas

istulamisi 17, nasa? 17, bandidi 34, fiasta 23, lassanta 32, pongara 34, anti 34, 68, 97, esti 34, 46, 86, si scidi 35, 66, poniasta 37, prusu. 50, amene 51, fiada 66, cumprendidi 66, fainti 66 122, , s’impichidi 66, sotomìtinti 67, ointi 67, oidi 68, bidi 68, 143, betada 67, bollianta 80, mancanta 80, s’asta 86, teisi 86, pentzasa 90, 94, boidi 116, scisi 117, boganta 117, esi 117, contidi 122, ianta 137, sighisti 138, furriesti 86, bisi 86, 145, 106, siasta 86, ripitidi 102, fatzanta 103, fuasta 106, sesi 142, nanta 143, susu 157.

 

Fuedhus

foresus

gafè 7, tunnel 27, és bo 36, meravellòs 36, Putumajor 36, l’Alguer 36, bar 44, KGB 50, CIA 50, NATO 50, amene 51, camio 84, camios 84, pecari 86, hotel 97, fixing 105, bar 110, gafei 110, tè 110, rulotas 112, Aga Khan 120, asfaltar no est guvernar 125, cumò 131, hobby 135, hobbies 135, college 139, cannonò 158, fatiguè 158, sinottigu 163, apogrifu 163, Made in Sardinia 166, soja 166, isporto 138.

Maneras partigularis

de imperai is fuedhus

ca est 9; est ca 9; molentes, burricos ainos, pegos de mola 19; comprare cosa ’e papare 23; No est beru, tantu. Est sa veridade 23; naraian puru ca 25; sas parlatas 27; tastare s’annantzia 28; sa papai fata 28; machinas po sa friscura 28; issopero a tzaculitas 18; 29; manunza areste 29; manunza cràbina 29; timone areste 29; abbile areste 29; issoperos arestes…issoperos masedos 32; de sa parlata 33; tempos trullados 35; capu de gabinete 36; comente de sa trona 42; safata manna 43; viazos malos 44; est pru pretzisu 48; serviziu sarchetu 50; canes isoltos 70; mesuministru 70; la’ ca t’arrogu 76; unos cantos cussizeris 77; brigadas rujas 69; is chena crabitura 80; aiat nau ca no 87; in custas dies, in custas chidas, meses istasiones 93; a de gropas 94; surdos che pedra; surdos pedrales 94; Faina mala o mala faina 95; spannioletas turradas 110; cuscentzia in paxi, veturas rulotas motos 112; Su boidu de podere 113; po su prus 130; su corru de su telefono 30; 112; servitzios segretos 120; bos amus fatu bier una crae 124; su ’e tres 127; su terzu 127; po su prus 130; una bella die 131; Iscambiaduras de seculu 133; crachi cosa 136; pegos pegos 136; babbus de sa cresia 141; chi tenimis e chi tenimus 145; impoderaus de sa regioni 151; mese e meses chena zunta e su libanu tira oe e tira cras, si segat 152; frimanne s’autu 161; male fortzados 161; mecanismos arratzosos 162; intradu in candidesa 164; azis postu su logu in cussertu 165.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulìtigus malus

e…

fuedhus malus

Parteus de s’acabbu de s’arrumanzu. A sa pàgini 167, s’ùrtima de s’arrumanzu, est cussa innui Antoni Cossu torrat a craru, a chini dhu est ligendu, ita bolit nai Mannigos de memoria chi donat su rétulu a su lìbburu. Ma innia nc’est un’àteru partigulari importanti meda, is annus in ca est stétiu scritu s’arrumanzu: 1978/1982, bator annus. Funt medas, ma de siguru funt de importu mannu meda po s’istória sarda e cuntinentali. Funt is annus de su terrorismu, de is brigadas rujas, de is servizius sarchetuso servitzios segretos, de su secuestru Moru; chi fiat acadéssiu a pustis de su primu secuestru de unu pulìtigu in Itàlia: cussu de s’onorevoli Rìcciu de Aristanis e fintzas issu mai prus torrau a domu. Fuedhai de aici, in cussas diis, de secuestrai una crassi pulìtiga intrea, totugantu sa crassi pulìtiga sarda, de dereta, de manca e cudha de tzentru, no depit èssiri stétiu cosa lébia po Antoni Cossu. In d-unu tempus innui nci fut, e s’intendiat sceti, su carraxu de is corfos de pistolas, is P38, in logu de su fai pulìtiga. Custa crassi pulìtiga sarda est de pigai a befe, ca est aici prodhosa e bona sceti in is fainas malas de malus faineris. Est a nai cumenti chi no balit nudha, a illocu. Est po custu ca s’umbra mala de is segreterias de is partidus cuntinentalis, totu su Cunsillu Arregionali Sardu, benit postu a befe e a brullas de su populu sardu, primu in Castedhu in Sa Marina e a pustis in Frodongianus. In s’interis ca s’assessori Perra fiat abetendi s’agiudu de is populatzionis de innias po dhus illibberai, e nemus si fiat fatu biri po custu, ma antzis medas si fiant acutus po dhus aguantai mellus in tenturas. Sa weltanschaung de Antoni Cossu est atesu meda de sa violéntzia e de andai contras a is leis de su stadu, de sa vida civili e dimugràtiga. In unas cantu pàginis de s’arrumanzu si fait sciri a cumenti ndi bessiri de custa situatzioni frima e de disisperu. Issu fait lompi sa crae po illibberai is sardus, cun is disterraus, de totu s’Oropa e cun is navis Ocitània e Catalùnia. Un’arrespusta, custa, de mannària Oropea, po sighiri cun s’àteru fuedhu a crai: donzunu a s’arte sua. Donniunu depit donai su trabballu cosa sua po ndi torrai a pesai unu benidori prus mellus po sa Sardìnnia. Sa progamatzioni, is tennigus, is fillus studiaus de is disterraus, ma laureaus, chi faint scola a is àterus sardus, su Made in Sardinia, s’amostu de su casu martzu o giampagadu ma torrau in fatigué po is frantzesus; casu bonu mandhigau cun su cannonò, su trighinnia furisteri, su pisu de molenti; "aian apertu butegas noas e faghian ainas e istrepos pititos pitios, cantu una laddara o unu lannne de elighe; parian zoghitos, e fuin cosas eletronicas fistigas, compudadores, machineddas po ateros ordinzos e machinas mannas; e si bennnian a frabicas mannas in sos chimbe continentes de sa terra. Made in Sardinia." A sa pàgini 146 nc’est sa curtura noa chi s’iat a depi fai, cun d-una bona progamatzioni, po lompi a nca est sa genti a is cumunidadis, "Giustu giustu, ma nosu sa genti dd’eus scarescia, eus allegau feti tra nosu e nosu". Custa est sa misura e sa bisura de una crassi pulìtiga chi est sceti autoarreferentzialli, atesu e palas a sa genti. Sa pruposta pulìtigu sotziali de Antoni Cossu no est una cosa de fai in pagus, ma cun is cumunidadis organitzadas, libberas de pigai parti a su benidori de sa Sardìnnia chene violéntzia peruna, ma cun su votu a is eletzionis scioberendi una crassi pulìtiga noa, "Tziu Giuanni Batista…s’at nau ca esti deretu de su populu, e duncas de su populu sardu puru, de nci sciusciai donnia guvernu malu, e duncas is guvernantis puru. E nosu dd’eus postu in menti." Custu narant is disterraus avolotaus a pàgini 115. Nci bolit de cambiai su guvernu e is cosas de sa Sardìnnia, mancai cun cosas noas e fortis, ma chena de violéntzia, cun su votu e su cunsensu de sa mellus parti de su pópulu sardu de sa genti. Pópulu chi pighit issu etotu su trabballu de cambiai sa sotziedadi. Aici si cumprendint is giogus de fuedhus, chi Antoni Cossu fait a pitzus de is pulìtigus bécius e ponit fuedhus in buca a is onorevulus chi parint fuedhus de bastàscius(ma assumancu custus trabballant) de malus pensadoris ca funt malus faidoris. Si dhus presentat: "a rutos a conos, troddias" a fuedhus malus, cun fuedhus marcaus in arregistu bàsciu "o carretoneri porta mangeria", prontus a si ghetai nexis de pari a pari, scarrighendisia doveris e cumpetentzias, prontus a prangi po unu gallu. Sèmpiri prontus a si brigai a fuedhus e cun is manus: S’ussieri mannu chi bolit donai cropus de conca e a bugiconis (de aici a pàgini 109) crésciu cun is bosceris Manca e Rollo, bosceris numenaus. Totu custu chi eus arremonau est in piticu, e in fuedhus de "giossu" de sa scala sotziali, su sprigu de cussa crassi pulìtiga sarda "de no scioberai mancu po sa bregungia".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀULA

de is fuedhus malus

…a s’ispioca de Napoli, a s’iscazatoriu 14; arratza de brulla 17; sos canes mannos de su sindacau 29; ita tontidadi mi ses narendi o faci de presidenti 31; unu burdellu de sa furca una die o s’atera ti pistan 31; no mi seghis is callonis 31; faci de galera 31; segannne su paneri 31; sa situazione est incasinada 31; a fai trassas, la’ ca tui puru ses trasseri 32; pegos mannos de sos sindacados 32; maraditus, maraditus, assessoraus, presidentis 32; Maraditus! 32; ita scimproriu ses narendi 34; Be’, saltiami su logu, assessore Chessa limbilongu! 34; Dindu, faghedi bellu, faghedi bellu, cara ’e cane. Dindu, faghedi bellu, cara ’e cane. 37; unu burdellu de sa furca, totus aboghinanne 40; ideas bonas e ideas feas propostas sanas e propostas macas 44; maradita crisi 48; teninti farrancas longas, magrabiu! 50; sempre seganne su culu ses, de manzanu chito 55; mi faghes ischire puru si at pissiadu s’atu 55; innorante, brut’innorante 59; Ancu ti pitzighet sa tarantola viuda e ti nde falen de sos chelos setemizachimbeghentossettantasete rajos 60; Ancu portedas sas farrancas che filighe naschinde e fatzedas su risu de s’anzone de Pasca, brutos malintranniados 60; brutu fatze imbelèschidu 61; custa est una befe, dd’an fatu po befe, una cosa politica 66; chentu pinnigas e prighizones, lenu lenu, matzone grodde margiani 70; custu ci ddu cravasta….74; sas tripas chi t’at fatu 74; a ti dda pigas….74; immoi mi ses seghendi beni beni is…75; nois semus sardos, no benimos de sa furca 76; tengu famini o carretoneri porta mangeria 76; benei, calliaresus- narat- s’assessori dotor Listroni ridinnesidda 80; e chi ch’esseret fulliadus a foras cussus segamentus de culu; po no narrer peus 80; nous cumandantis e cumandantis nous 82; sas malas trassas de su cusizzeri Mata e s’imbrolliu 85; no ti ndi collionis, faci spramada 86; no azis mai tentu paghe e como bos che bogades sa matza 86; maraditu siasta, tui e is gallus 86; dd’iscuder a conca de 87; no m’asi cullionau cun sa scusa de Berlinguer 88; unu fuit a rutos, s’ateru a conos 92; sas intenziones -bonas e malas- de custu e de cuddu collega, ordinne trassas po no si lassare cullionare o po no che ruer in trassas anzenas 92; e duncas a bentre prena e, si podet narrer, a matza franca 92; atzorroddieris, afroddieris, faina mala o mala faina 95; E chie ridiat chie faghiat su macu, totu a befinu. 95; unu burdellu de sa furca 96; pruite solu a issos custa befe? 98; setzidos in su comudu, sempre aboghinanne, cun faeddos malos, nanne isporchitzias, paraulas feas 100; insandus po cagai puru depeus domandai permissu ? 101; s’onorevole Pisu, chi si fuit ifiladu a dentes siddidas e mustrannes sos punzos a su cussizeri Perra 102; ita maraditu ses, o conca ’e nèbida 103; custus funti casineris 103; s’assessore Pisu chi che fuit bessidu che coete danne un’ispinta a su collega e unu punzu a fiancos 103; chi no fatzanta burdellu meda, ca custus funti casineris. 103; Puite, ite mi faghes? Su nasu in culu mi che pones. 103; sa dustizia bos pregonet! 103; no si biet mancu a frastimare 104; bogadu unu pireddu 105; bessida finas una troddia 105; At a esser roba furada 106; labai ca si tzacu a cropus de conca e a bugiconis e bussinaras a sa casteddaya 109; a sas bonas a sas malas, cun su guvernu de Roma depian arresonare 111; su Zenerale Nieddu….sos soldados de leva no ddos mannaiat… cun fusiles….po issolber ligazos politicos; a donzunu s’arte sua 113; in sos partidos e is sos sindacaos, cufusione manna: frastimos, boghes, acusas, a custu e a cuddu 114; trassas de margiani mannu 118; sas brigas prus mannas, sas boghes, sos tzirrios fuin a s’ora de ustare e de chenare 128; Magrabiu ca bosatrus seis burdos! 128; apenas prenu su sacu, luego a faeddare 129; Totus in casteddu? A Fagher ita? De siguru po trassas cun sas segreterias 129; no si cumprenniat si fuit po saludu o po frastimmu 131; O Perra! O perra ’e macu…131; cras cambiaus sa mandra 131; depeis cuxinai e fai su strexu, ca no si cabat guta 134; seus arroscius, sa latranga, seus stracus de paraulas, it’est custu machine? Ma seis scimprus? 135; maurreddinu chi no ses ateru 138; A ti la cheres che leare in cuddu logu 138; a ti la cheres leare in seti petzas! 138; Su croxu, a tui, ti nde ddu tiru a mossus, chi sighist de aici 138; de sa camba de sa furca 139; bellu impiastru 141; Custos maladitos? – Maraditus sceti! 142; in bidda tua nanta: a galera a fagher bassu 143; camba de sa furca 144; tue abbarras inoghe, mancari crebes o mancari ti falen sas barras 144; bois seis macos 148; bos an fatu cusssizzeris e assessoris puru, mancu po sa birigonza 148; a cumintzare de nou sas brigas betzas 160; in seti e in otu dd’eus pigada 148; s’assessore …s’onorevole a boghes postas betanne sa ’uca a totus, maleighinne a 149; iscritos feos contra a cussa maniga de tzaputzos chi si fuin impoderados de sa regione 151; A cumintzare sas brigas betzas? 160.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ùrtimas tres pàginis de s’arrumanzu:

 

Is ùrtimas cincu arrigas

E Maria Frantzisca: — Paret una ’isione, custos meses.

E Tatanu: — Est una ’isione, Maria Frantzi’, una ’isione. Mannigos de memoria. A ischis ite cheret narrer? Mannigos de memoria. In Sardinnia, cosas gosi no nn’at capitadu mai, e chissai si nn’at a capitare.

Est acabbadu su contu

1978-1982

 

Scritu apustis

de s’autori

Una de sas peleas prus mannas, poninne e torranne a ponner custu contu, est istada sa manera de iscrier.

Comente s'iscriet su sardu?

Finas a oe semus iscapos, in recatu chi paret ìnnidu, e onniunu seberat s'erbighedda chi dd'agradat, como tirivozu e pois frenalzu, e in ora de fàmene, canno su logu est paschidu e abbulutzadu, o in die de traschia o in logu arestadu, che passat sa malesa, ardupintos mancari o fozas de rù.

Tiat esser bellu e dechidu a poder iscrier sas paraulas semper a sa matessi manera, ma semus prus abituados a ddu faeddare su sardu chi no a dd'iscrier. Po cussu, a boltas, nos incantat su sonu de una paraula iscrita de asie, comente dda lezimus e dda namus, posta in cussa riga paris cun ateras, e assora imentrigamus su proponimentu fatu e sos libros chi naran — e no sun totus a un’uriga — comente si depet iscrier.

No nne ’ogamus altzolas, po como, e gasi, a sa koa, sa manu e sa conca si ch’annan solas solas a iscrier comente faeddamus.

E pois, ddu'at un'atera chistione: sas pessonas de custu contu sun de medas chirros de Sardinnia e onniunu pentzat e faeddat a moda sua. Po cussu, e ateras cosas, custu "mannnigu" a calicunu, nasimodde e tastifine, ddu at a parrer murreca.

Tenide passentzia petantis.

Sa cosa za at a mezorare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariantis

e

ocurréntzias

Pro 61 bortas,

Po 404 bortas,

Pius 21 bortas,

Prus 79 bortas,

Papare 30 bortas,

Mannigu/os 7 bortas,

Mandigare tres bortas,

Pustis 1 borta,

Apustis 20 bortas,

Poi cincu bortas,

Pois coranta bortas,

Chena cincuantanoi bortas,

Sena bintinoi bortas,

arbeghes 25, 26, albeghes 21, 63,

crachi 27, calchi 101,

iscrapas 28, 79, iscalpas 60,

cricana 70, chircada 63,

chilcan 70, cricadu 70,

tia 7, 10, tiu 10, 165,

tziu 115, 116, 117, 119,

tzios 7, tzietu 68, tzia 149,

viva 72, biva 72,

beru 145, veridade 145,

est beru 23, sa veridade 23,

segretariu 38, 107, segretarios 160,

serchetariu de serchetariu 34,

servizius sarchetus 50,

servitzios segretos 120,

sa dustitzia 103, 118, zustu 16, 100, 111,

iauna 87, zaunzos 92,

stanzia 54, stanza 102,

arrescioni 116, arrexoni 135,

aguri 67, auguri 67,

vacanzias 35, vacantzias 15

allerga 19, 148, alligros 27,

atzales 75, 104, ullieras 105,

coronellos 100, collonellus 82,

datori 34, dottori 34,

famillia 93, 131, familia 69,

feti 80, 121, sceti 31, 116,

fronestra 127, 1401, ventanas 134,

galu 69, ancora 69,

(Tatanu) fenenadu 18, (aria) venenada 63,

(arza) viuda 39, (tarantola) viuda 60,

Migne 141, Minne 141,

muncadores 114, 165, mucaloru 93,

muntannia 90, montagna 68,

Sardigna 68, Sardinnia 69,

pultzissione 66, 91, brufessone 61,

calincunu 110, calicunu 61, 94,

silentziu 39, 81, selentziu 54, 100,

susu 157, subra 157,

d’una 7, d-unu 11, 93,

e-totu 16, etotu 51, atotu 134,

nanne 19 bortas,

nanneddi 1 borta,

nanne 23 bortas,

nande 8 bortas,

canno 51 bortas,

cando 21 bortas,

donnia 1 borta,

donniasantu 1 borta,

d-onnia 5 bortas,

d-onni 1 borta,

donzunu 12 bortas,

d-onzi 5 bortas,

d-unu 38 bortas,

d-una 35 bortas,

onniunu 10 bortas,

Amostu de is ocurréntzias

e is bariantis de unu fuedhu

Pustis: 135, (una borta);

Apustis: 7, 7, 17, 22, 37, 40, 41, 44, 58, 65, 79, 87, 92, 93, 122, 125, 128, 129, 131, 155, (binti bortas);

Poi: 19, 24, 139, 141, 157, (cincu bortas);

Pois: 8, 8, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 31, 37, 38, 40, 46, 54, 58, 58, 63, 66, 79, 79, 81, 82, 85, 87, 89, 92, 96, 103, 105, 115, 125, 127, 127, 127, 128, 130, 136, 140, 148, 148, 150, 151, 151, 158, 163, 164, (coranta bortas);

Chena: 13, 17, 18, 21, 21, 21, 25, 28, 33, 36, 37, 39, 52, 52, 52, 52, 53, 53, 57, 58, 58, 60, 72, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 91, 93, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 100, 100, 101, 104, 104, 105, 115, 116, 116, 134, 137, 144, 149, 152, 163, 163, 163, (cincuantanoi bortas);

Sena: 11, 11, 13, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 44, 44, 41, 59, 67, 93, 93, 101, 110, 112, 116, 123, 128, 129, 129, 129, 129, 140, 143, 161, (bintinoi bortas);

 

 

 

 

FUEDHÀRIU

A

abba 8, 100, 101, abellu abellu 109, achetu 118, autu 161, acua 101, arratzosos 162, amighentzia 34,

arbeghes 24, 25, 26, albeghes 21, 22, 23, 128, 133, 163,

allerga 19, 27, 148, allirgos 27, allerghia 14, 128,

acollu 107, arguai 111, atzarzu 110, albure 40,

atzales 75, 104, ullieras 105,

aguri, auguri 67,

albile 26,

abarra 60, abbarrados 57,

B

bòinti 80, òinti 80, boint 80, olleus 100,

ebbia 149, acabbadu 167, antadu 39, ’olanne 38, ’eranu 155, istrobbare 160, bistentare 122,

(sa) irigonza 69, un’irigonza 100, birigonza 105, bregungia 74, 115, brigungiosu 74,

’ennida 18, ’achile 87, 91,

ola ola 58, ’olidu 58,

oghe 45, 46, boghes 46,

bugiconis 109, bentre 92, bussinaras 109, bentu 8,

bidda 15, ‘idda 15, ’inza 12, s’agantinu 12, ‘etza 8, ’ighinu 9, 10, bighinos 9, 10, ’oltulada 12, 27, oddida 7, ebbas 7, (sa ‘essida de sa) ‘idda 132,

’ies 10, biet 17, ’idu 17,

(de) ucadas 92, (de) binu 92, (una) ucada 92, (de)’inu 92,

bisatros 42, isatros 42,129,

boltas 38, olta 19, 32, 58,

C

chena 13, 21, 25, 28, 33, 37, 93(duas), sena 11, 11, 13, 16, 31, 38, 93 (tres bortas), 112, 129, chen’abba 100, sen’abba 101, chen’abba 101, circulu 44,

cagai 101, casineris 103, capione 87, conos 92, culu 103, cufidantzia 117, compudadorers 166,

collionis 86, cullionau 88, cullionare 92, cullionan 39,

coronellos 100, collonellus 82,

crabetore 23, cughina 131, cuxinai 134, cabai 134, casufizios 153, candidesa 164, cussertu 165, crabetoris 117, crabituras 109, 121, culleras 23,

calchi 57,

cropos 40, cropus 42,

K

koa 168, coa 124, 156,

D

Drìnchidi 66, groria 43,

datori 34, doto’64, dotori 77, dottori 34,

d’una 7, d-una 8,

(carrela) eretu 51, (,) deretu 53, (manu) ereta 79, (carrelas) eretas 96,

demograzia 117, demograticu 100, 122,

disterrru 42, druches 8,

daoris 97, dîs 134, ddu’aiat,

E

e’ 85, c’e’ 85, 134, esti 86, 145,

esi 117, eis 117, (pische) ’e 7, (suta) ’14,

emigrados 13, 151, 155, 159, Efixeddu 89,

ellu 34, ello 8, 15, 58, 69,

erisero 115, irisero 112, ariseru 122,

fenugu 135, finugu 148, 149, 150,

erighile 87,

F

famillia 93, 131, famìllia 22, familia 69,

feti 80, 121, 147, sceti 31, 34, 116, 143,

furca 139, grefa 33,

(Tatanu) fenenadu 18, (aria) venenada 63,

frebas 100, frebba 112,

(arza) fiuda 39, (tarantola) fiuda 60,

fronestra 127,140, frimu 131,

G

gabinete 31, granatzale 75, giampagadu 157,

granatza 81, gafè 7, 120, 164, gafei 110,

Genova 18, jogu 10, (su )inugu 57,

galu 69, gallu 88, 92, demograticu 100,102,

’erdas 89, ulteddos 89, uturos 90,

J

ajò 27, messaju 52, 128, buju 11, 43, soja 158,

casteddaju 55,

raju 7, 75, jaga 91, janna 39, chicaju 93,

jazu 91, 92, ruju ruju 30,

jua 94, jeo 101, 103, jogu 27, 39, jòbia 149,

H

lesthru 35, theracu 35, theracos 53,

Thathari 53, 107,

mamuthones 67, 109, Othana 138, Othieri 159,

Y

yaya 9, yayu 10,

ruyu 30, mayu 26,

casteddaya 109, 121,

I

istudiantes 119, 153, 155, ischentes 124, 153,

ierru 24, 34,

dellitu 84, dillitos 114,

ildimaiada 46, maia 45,

L

librus 135, lomberos 158, lesthru 35, Lussurgiu 36, colleziu 104, legidì 144,

a logu 15, 98, no illogu 22, 36, 67, no illocu 37,

famìllia 22, famillia 98,

medalliadu 78, imbrolliu 85, cunillus 135, canallia 16,

iscracallios 8, 37, 61, 105, 149, iscracanzu 17,

fulliada 21, 24, fulliadura 25, trulladas 35,

trulladu 88, ilvillupu 36,

M

manchitzia 119, manuibiles 125,

mandigare 156, mannigu 47, 106, 136,

Minne 141, Migne 141,

moiseos 152, mama 38,

mucaloreddu 30, 73, 93, muncadores 114, 165

mucaloru 93,

N

nuragus 87, naiga naiga 105, 165, nelzas 22,

neghe, sicannia 12, innorantes 11,

montagna 68, muntannia 90,

Sardigna 68, Sardinnia 69,

ufrana 44,

calincunu 27, calincunu 53, 64, 72,

calicunu 61, 108, calicun’ateru 27,

dinniu 78, onniunu 82, bannius 108,

nn’amentada 7, politennicu 124,

O

colonia 23, colunia 23, culunia 23,

Andrioto 32, isporto 138,

mecanismos arratzosos 162, insoro 94,

opositzione 126, opposizione 145,

P

politzoto 19, 24, 107, polima 112, prefete 112, putecaria 128, porrochianos 156, politennicu 124, prus a prestu 18, 78, pireddu 105, pitzinnaza 161, pitzocos 104,

papare 19, 19, 23, 24, 29, 30, 76, sa papai 28,

papadu 89, 118, papanne 92,

pedditzonis 109, pedditzones 109, peddizzoni 109,

pultzissione 66, 91, brufessone 61,

pro te 108,

Q

qualque 36, quercus 142, 143,

R

rusas 38, 39, 121, rutos 92,

circai 135, crupa 100,

dromire 131, dromidos 15,

budrellu 103, burdellu 40,

crefidu 15, druches 8, iscrapas 79,

cricana 7, 70, chircada 63, cricanne 64,

cricadu 70, crachi 27,

frotzis 50, 128, fortzis fortzis 52,

frimu 131, frimadu 115, firmat 121,

frimos 63, frimada 96, firmu 73, 105,

firmare 53, firmana 151, firma 151, firmas 151,

S

silentziu 39, 81, selentzio 52, 54, selentziu 54, 100,

sarchetariu 105, segretariu 38, 107, segretarios 160, serchetariu de serchetariu 34, serviziu sarchetu 50,

soru 156, scimprus 135, salditza 128,

subaprus 115, saltalzos 153,

sinnigus 19, sìnnigus 19,

Sinnia 157, Sìnnia 166,

susu 157, subra 157,

sos compudadores 166, cumpetensia 101,

T

ticheta 158, theracu 34, 53, troddia 105,

tiaulu 137,

traghetto 18, tragheto 22, 28,

mamuthonis 117, mamuthones 109,

triulu 38, treulu 56,

triulu 53, triulat 53, tia 7, 10, tiu 10, 165,

dotores 108, dottori 34, dottore 31, tùgiu 60,

Tz/Z

tzeracu 7, tzugu 59, 63, 71,

tzios 7, tziu 115, 116, 117, 119, tzia 149, tzietu 68, gratzias 145, cuscentzia 134, amicitzia 136, opositzione 126, esperentzia 13, vacantzias 15, rapresentantzia 39, relatziones 42, aviazione 107, direzione 95, presidentzia 97, disgratzia 97, sententzias 126, letzitimos 33, minorantzia 129, salditza 128, ringratzio 145, atintzione 145, tzembrana 105, cumpetentzia 101,

U

culunia 23, colunia 23,

susu 157, circulu 44, furitu57,

cullionau 88, ufiziu 31, grupu 58,

cumerciu 13, cuntzetu 19, cufetu 128,

V

viva 71, 72, biva 71 72, veridade 23, 145,

vacanzias 35, vacantzias 15, vetura 155,

viazu 28, vetura 13,

isvillupu 145, zovanu 145,

X

meiscinas 74, luxi 97, cuxinai 134, strexu 134, arrexoni 135, erbixeddas 135, matisceddas 86, binixeddu 90, cuxinera 106, dispraxit 110, brabaxinu 121, trassixeddas 122, paxi 134, furriadroxu 137, cixiri 143,

Z

zaunzos 92, zuzina 73,

zuarzos 53, zuzina 142, zunta 109, 110, zuzes 114, zornales 109, zuze 133, ziminera 24,

zometros 130, zometras 130,

zustu 16, 100, 102, 111,

opposizione 145, organizai 145, organizzazione 145,

terzu 127, lezinne 33, finanzia 130, aministrazione 125,

Barzellona 11, Civitavecchia 9, Zivitavecchia 9, eleziones 13, stanzia 54, sa stanza 102, populazione 31, 113,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Librugrafia

Iannàccaro Gabrieli, Dell’Aquila Bitòriu Sa Pranifigatzioni Linguìstiga. Lìnguas, sotziedadis e institutzionis. Editzionis Carocci, Friaxu 2004, Roma.

De Carlo Andria, Duus de Duus, Editzionis Mondadori 1997, Trentu.

De Carlo Andria. De nosu tres, Editzionis Mondadori, 2000, Trentu.

Pennac Tanielli, Che un’arrumanzu, Feltrinelli, Maju 2000, Milanu.

Dessì Pepinu e Nicolau Tanda, Contadoris de Sardìnnia, Scridoris nous e de oi, Editzionis Mùrsia, segunda prentzada, 1965, Milanu.

Caocci Duìliu, contivitzau de, Poesia ininterrómpia e Campusantu marinu de Antoni Mura, chi pigat e torrat in sardu is poesias de Pàulu Eluard e Pàulu Vàlery, Cuec Editrixi, Cabudanni 2003, Castedhu.

Cossu Antoni, Mànnigos de memória, Institudu Superiori Arregionali Etnugràfigu Nùgoro, 1984, Castedhu.

Bullegas Sérgiu, S’Urània Sulcitana, de Srabadori Còntini-Vidal, Classicidadi e tiatralidadi de sa lìngua sarda, Editzionis Della Torre, Paschixedha 2004, Castedhu.

Bullegas Sérgiu, S’umanidadi e s’innocéntzia de is ùmilis, Su tiatru e sa dramaturgia de Antoni Garau, Cuec University press, segunda prentzada, Cabudanni 2004, Castedhu.

Bullegas Sérgiu, S’Ispànnia Su Tiatru Sa Sardìnnia, Cuec Editrixi, segunda prentzada, Làmpadas 1996, Castedhu.

Bullegas Sérgiu, Giovanni Delogu Ibba, INDEX LIBRI VITAE, Tragédia In Su Isclavamentu, Artisanarti Editrixi, Maju 2001, Castedhu.

Carta Lucìanu, contivitzau de, Su patriota sardu a sos feudatàrios, Cuec Editrixi, Austu 2002, Castedhu.

AA.VV. contivitzau de Carta Lucìanu, DIDÀTIGA BIA, Agiudus e esperiéntzias didàtigas a pitzus de sa defensa de sa lìngua e curtura de sa Sardìnnia, Editrixi Ghiani, 2003, Castedhu.

Paba Tonina, Cantzoneri Ispànigu-Sardu, Cuec Editrixi, 1996, Castedhu.

Pitalis Pàula, Istória de sa Literadura in Sardìnnia, Editzionis Della Torre, Làmpadas 1998, Gràfigas Ghiani, Muristenis.

Pirodha Giuanni, Literadura de is arregionis de s’Itallia, Istòria e lìbburus, SARDÌNNIA, Sa Scola Editrixi, 1992, Bréscia.

AA. VV, Institudu Cumprensivu "L. Pitzalis" Nurri-Bidhanoa Tullu, cuntivitzau de, Venutu Lobina, cun Bidhanoa in su sentidu, Editzionis Gràfigas de su Parteolla, 2003, Parteolla.

Lobina Venutu, Terra Disisperada terra: poesias, Editzionis natzionalis sardas, Cooperativa Editzionis Jaca Book, 1974, Milanu.

Lobina Venutu, Is Cantzonis, Castedhu, Editzionis Della Torre, Gennaxu 1992, Castedhu.

Lobina Venutu, Po cantu Bidhanoa, Castedhu-Tatari, 2D Editrixi Mesuterrànea, Friaxu 1987, Roma.

Lobina Venutu, Is Contus, Nùgoro, Poliedro, Ónniasantu, 2000, Castedhu.

Lobina Venutu, Po cantu Bidhanoa, Nùgoro, Ilisso Editzionis, Ónniasantu 2004, Bozen.

Angioni Giúliu, Sa Laurera, EDES, 1975, Castedhu.

Casciu Giuanni, Vocabolàriu sardu campidanesu-itallianu, Editzionis Gràfigas Parteolla, 2001, Parteolla.

Carlini Frantziscu, Basilisa, Editzionis Condaghes, Gennaxu 2001, Castedhu.

Carlini Frantziscu, S’ómini chi bendìada su témpus, Zonza Editori, 2001, Castedhu.

Castiglioni-Mariotti, Fuedhàriu de sa lìngua latina, Loescher Editori, 1990, Roma.

Elianora de Arbarèe, Carta de Logu, Editzionis Sa Noa Sardínnia, 2003, Tàtari.

Ferrer Blasco Eduardo, Ellus/Ello, gramàtiga sarda, Editzionis Poliedro, 1994, Núgoro.

Gunter Grass, Annus de canis, UE Feltrinelli, Sa de cuatru editzionis, Friaxu 2000, Milanu.

Leca Niatzu, Sciuliai umbras, Editzionis Condaghes, 1999, Castedhu.

Loi Pieru, Bardanas e secuestrus, Acadessimentus-noas tra tzentru e periferias in Sardínnia, presentatzioni de Benitu Meloni, Cuec, University press, Maju 2001, Castedhu.

Marci Pepinu, Is arrumanzus sardus de su Noixentus, màginis e sentidus de s’identidadi, Cuec Editrixi, 1991, Castedhu.

Marci Pepinu, contivitzau de, La coltivazione de’ gelsi e propagazione de’ filugelli in Sardegna, Cuec Editrixi, Austu 2002, Castedhu.

Marci Pepinu, contivitzau de, Sa Própiu vida, de Bissenti Sulis, premissa de Leopoldu Ortu, Cuec Editrixi, segunda prentzada, Gennaxu 1997, Castedhu.

Pudhu Màriu, Ditzionàriu, de sa limba e de sa curtura sarda, Editzionis Condaghes, 2000/2002, Castedhu.

Sata Antonedhu, contivitzau de, Sa scomúniga de Predi Antiogu arretori de Masudhas, Editrixi S’Àlvure di S. Púlixi, 2002, Aristais.

Virdis Maurìtziu, Sunétiga de su sardu campidanesu, Editzionis Della Torre, 1978, Castedhu.

Virdis Maurìtziu, contivitzau e averiguau de, Su Cundaxi de santa Maria de Monarcantu de Arricu Besta, Editrixi S’Àlvure, 1982, Bonàlcadu-Aristais.

Virdis Maurìtziu, contivitzau de, SU BIRDE, SAS ERBAS, de Antoni Mura, Ilisso, 1998, Nùgoro.

Virdis Maurìtziu, Lexikon der Romanistichen Linguistik, LRL, volùminu IV, Italienisch, Korsisch, Sardisch, Max Niemeyer Verlag, 1988, Tubingen, pàginis 897/914.

Paulis Zúlio, contivitzau de, Fuedhàriu sardu logudoresu, de Pedru Casu, Ilisso, 2002, Núgoro.

[Scrii a Francu De Fabiis] [Torra agò] [Torra a su jassu de “Mùsica Sarda”]