scrii una missada eletrònica a Francu De Fabiis

Faulaberus pensada e iscrita po essi rapresentada de sa cumpangia de mascaredhas "Is Mascaredhas" o po essi contada a boxi arta a is pipiedhas e pipiedhus po si dromiri.

Is Tauledhas

de Pauli

Sa cumpangia de is àterus no fìada lègia, antzis si olemus meda beni totugantus. Siguramenti femus in medas e unu pagu istrintus, custu gei dhu potzu nai kene mi fadhiri, ma perou ci funti situazionis e logus innui si bìvidi in paris ki funti meda, ma meda, prus difìtzilis de sa de mei, mellus emu a nai, de sa nosta. In prus sciendi e biendi ca in custa sistematzioni ci depemus abarrai bai circa cantu tempus, ma de siguru no prus pagu de duus annus, is bixinus cosa mia mi cunsillanta de apoderai passièntzia e de abarrai cudha personi seria seria ki deu fuemu: kene de mi ghettai ainnantis cun calancuna ancada de barrosia, cumenti a i cussu ki esti a sa manu dereta de mei, ma fintzas kene mi ndi transiri a coa cumenti mi narada cussu ki fìada a manu mankedha de mei.

Medas bortas m’intendu cumenti ki fessi ni petza ni pisci, pròpiu po nexi de sa bisura de albitru ki is àterus mi nci anti apodhau a pitzus. Sa kistioni no fìada bia e cumprèndia diversamenti cun is àterus fradis mius: cussus prus pitikedhu de mei de dexi-exi, annus e dei cudhu prus mannu de mei de doxi-oxi, annus.

S’in prus m’anti incurpau, e cun mei totu sa famìllia, de essi unu pagu fridixedhus, de no ismusciai mancu unu fuedhu e de no tenni sentidus, ma custas funti ispètzias de crastuladas, cumenti a de nexis, ki no funti donosas.

"Su bivi nostu: esti cun totu is sentidus, esti meda prus arrica e prus forti de cantu si pòtzada pensai. Sceti ca no s’anti mai donau, lassau, sa possibilidadi de si fai biri fintzas in fundu, de s’arrelatai cun is àterus, de essi castiaus cun ogus nous, prus obetus e acudosus. Po istruncai, totus pregontaus, tzerriaus ca tènganta prus a contu po nosus e totus."

Fìanta custus is pensamentus tristus de su Nùmuru cincuanta-anta, ca in pagus fuedhus s’amostada cumenti is sentidus de is Nùmurus, in prus incotius in una Tàula Pitagoriga, ca is pipiedhus tzerrianta Tauledhas. Mancai totu s’agiudu mannu meda ki ìada donau a totus is òminis, sa Tauledha oi, innoi e immoi, fìada istètia bogada fintzas de is, ùrtimas, pàginis de is cuadernus de iscola". Ita boleis ca si potza nai? Immoi cun is craculadrixis, s’informàtiga de is cumpudadoris, is cellulinus, s’iscarèscinti de nosus, is prus de is bortas cun meda fatzilidadi. Ma ki pònganta a menti, e beni puru, ca in custa manera is arroris prus mannu no funti po nosus, Nùmurus, ma po is òminis e totu".

Custu Nùmuru cincuanta-anta, fadìada parti de una Tàula-Tauledha de un’iscola bècia de Pauli, cudha ki nci fiada in sa ex domu de su fàsciu. Issa fadìada su traballu suu, amostendisia, apicada in su muru in s’aposentu de una segunda ilementari.

Fìanta passaus medas annus, ki mesu sderruta s’iscola, is Numeredhus de sa nosta Tauledha fìanta frimus, arrimaus, fuliaus, in cudhus murus totu iscraciolaus. Fìanta abarraus in gunis frimus, cirdinus, ma sempri allutus, allabaus po essi torra imperaus de is pipiedhu, e nareusidhu, mancai a s’iscusi, de is mannus puru. Fudi de aici ki una diri, una diri bella meda, su cincuanta-anta, ìada detzidiu totu de un orta de fuedhai, tzerriendi a forti, creendi, cun custu, de aboxinai totu is arrexonis de su pòpulu de is àterus, norantanoi-oi, noi-oi po ùndixi-ixi, Nùmurus incasciaus, in cussas ispètzias de arregioledhas, de sa Tàula-Tauledha.

Dhis ìada nau illuegus, po sa kistioni ca fìanta is bixinus, a is duus amigus e fedalis su corantanoi-oi, e su cincuatunu-un. A s’incras ìada fuedhau cun su babu su noranta-anta e a sa mama sa otantases-ses. Sa matessi cosa ìada fatu cun is fradis coranta-anta, e sa sessanta-anta. No si ndi fiada iscarèsciu de s’ayaya sua sa norantaseti-eti, de is fradilis bintixincu-incu, e is sorrestas bintitres-tres, e po acabai cun is nebodis su duus-us, e su cuatru-atru, e sa neta sa ses-es.

Aici sighiada narendi, aboxinendi: "Nosus Nùmurus no seus de linna, o peus arrogus de màrmuri. Nosus seus bius, s’amatucaus, bieus, intendeus, teneus unu sùlidu de vida, sentidus. Poita ca esti ki si boleis aguantai incotius in custa Tàula-Tauledha/presoni-corti, ca si cundènnada a essi sempri frimus cìrdinus, po de badas?"

A i custus fuedhus sìghidi unu carraxu, totus olìanta kistionai e essi ascurtaus de totus, po fai acabai custa cunditzioni-cundenna.

Su trinta-inta, s’indi istrantàxada e cumìntzada a nai "It’esti ki olis tui?", deretu a su cincuanta-anta, "Ses fintzas in una cunditizoni mellus de sa nosta, a tretu de mesu de totus, tui in sa vida tenis sa possibilidadi de furriai sa castiada pagu pagu, podendi biri e intendi totu de totus. Ses sempri cun totus, amesturau cun totus ca no tenis ni sentori ni sabori".

"Labai kini esti fuedhendi" su dexiotu-otu arrabiau contras a su trinta-inta, "Allabaisidhu si crèidi su mellus, ca po ita adi fintzas istudiau, si creidi meda in atu, de is primus domus, e a nosus de bàsciu si castiada a culu de ogu. Misia, misia! Ita làstimu! Nosus, ellus!, seus prus in giossu de issu. Ma is de a suta, cumenti a nosus, podeus biri medas e prus mellus is pinnicas de sa vida treulada e tribuliada, ca no si fàinti istudiai mancu a s’unibersidadi."

"Acabeidha! Ooh! E intzars? A- c- a- b- e- i- d- h- a! Si pònidi a tzerriai aici su binticuatru-atru, "Esti custa s’ora de si certai de pari a pari? Citius! S’apu nau de dh’acabai! ita si dhu depu nai in Aràbu? A it’esti ca creeis de lompi cun custus arrexonamentus-certus, e s’imprus kene de s’ascurtai s’unu cun s’àteru? Sa vida-cundenna, de nosus frimus ke rocas, bòlidi sa netzessidadi de s’agiudu e traballu de totus! Seis ascurtendimia? Mi cumprendeis? Totu is òminis anta a nai arriendusia de nosus, biendisia e intendendisia certendi, ca is Nùmurus funti medas, sàbius, ma ki no cuncodranta mai tra issus e totus. Peus po issus ki abàrrinti aici incotius".

Àteru burdellu e prus mannu puru, po àtera duas oras e a s’acabu, sa mellus pati de i Numeredhus si cuncodranta po circai de fai calancuna cosa in paris e fìanta po lassai is fuedhus e incarrerai a fai… "E beh? Abetai unu pagu, unu mamentu! Gollissa! Time aut! Frimeussia totus." Su Nùmuru unu-nu, su prus langiu, legiu e artu de totus. Cun cudhu nasu longu longu sempri arresfriau. Sighendi "Unu mamentu sceti o fradis" ìada cumentzau a nai in s’interi ca fìada istrantaxendisia. Balla ca immoi totus si fìanta citus, mudus ke perdas. "O fradis biu ca su logu de mei in custa Tàula, cirdina, ki si cancàrada fintzas sa menti, esti in gudheni a primitziu de custa coti, ki s’incotidi, pretzisu in s’arrenconi in gunis in atu a sa manu dereta de nosus, e a sa manu mankedha de is pipius ki unu tempus si castianta. Ki su Nùmuru duus-us, e sa Nùmuru tres-es, e totu sa primu fila, de cùcuru, de is Nùmurus s’agiùdada, mi potzu ponni a conca incruada e stikiri su nasu ke palankinu e circai de oberri, is àterus ispingendi, s’arrenconi de sa Tauledha." Unu nau e unu fatu. A conca incruada e imprassau de is àterus in s’interi ki incarreranta po ispingi e oberri sa Tàula-incotidora. "Prontus? Eya? Unu-nu, duus us, tres-es!. Ohh… issa! Ohh… deu!, Ohh totus! Fortza.. fortza paris!" Ma a pustis de nc’essi tentau prus bortas, nudha. No nci fianta arrennescendi, totus sciustus de sudori e arrubius ke tomatas po bannia, acanta de dhis calai una guta de s’isfortzu, tòrranta a istrantaxai a su Nùmuru unu-nu, cun su nasu a colori de cerexa. Sa Tàula ìada arresistiu. Balla ca is Numeredhus fìanta a fac’in terra de sa bregùngia disisperada. Parianta pistaus ke axina niedha in sa cubidina.

Intzaras su cincuanta-anta, ghetada una boxi a su Nùmuru centu-entu, de tragai is duus Zerus-erus, in agitòriu a sa primu fila e cun s’unu-nu, ki abarrada de pigai sa pati e su logu de su Nùmuru unu-nu, immoi a nasu arrùbiu arrùbiu ke cerexa, e dhe dhu lassai pasiai unu pagu.

Ma fintza custa murtipricatzioni de is fortzas po centu-entu, no fudi arrennèscia a nudha.

Intzaras sa picioca de su centu-entu, sa norantotu-otu, nàrada: "Tentaus, provaus in un’àtera manera, murtipricaus is fortzas impunnendi sempri ingudhani in cussu arrenconi in gunis in artu a manu mankedha, cirkendi de s’agiudai a fai leva cun su Nùmuru unu-nu, e s’unu-nu, abarrau de su Nùmuru centu-entu, ma cust’orta circaus de imperai sa fortza de sa mannaria isponentzialli. Cudha manna, manna de is Nùmurus ki teninti su capedhu isponetziali, ca funti cudhus Nùmurus ki impèranta in is calculus e mei in is formulas de matemàtiga e in is cumpudadoris." Aici si fìanta preparendi is fortzas ispetzialis de is Nùmurus Cibernètigus, de is dus-us, a su cuadrau; de is duus-us, a su cubu; de is tres-es, a sa de cuatru ….etc, a sighiri. Ma custa trassa puru no fìada arrennèscia in nudha e a pustis de essi tentaus un’iscantus bortas. Totu sa corti de sa Tauledha ìada arresistiu. A pustis de essi pensau àteras maneras ki perou ìanta arresurtadas po de badas o no faìanta a dhas fai, si fenta arrèndius. Is Numeredhus, immoi ellus! ca totus, fianta arrabiosus e pistaus de sa stankesa, ma s’in prus de su disprexeri. Fìanta aici dispraxus, scoraus, niedhus ke sa pixi, ke cudha borta po s’interru de su Nùmuru milliardariu-ariu. No s’intendìada unu ismùsciu immoi, mancu una musca bolendi; diaderus custu puru parìada un’ateru interru ma de totu is Nùmurus de sa Tauledha. Sa scola, isbuida e totu iscraciolada in is murus, cun aintru fragu de s’airi amallorada de s’umbididadi, parìada ancora prus bècia, sderruta, arruinada. Ita làstima!.

Bai circa cantu tempus fìada passau cun is pensamentus prus niedhus de is Numeredhus, candu cumente unu carrannannai, tronada una boxi, boxi ca ndi bessìada de is primus filas: "Poita o fradis", fiada su Nùmuru trexi-exi, "No circaus de imperai sa maxìa de is Nùmurus disparis? Si nd’anti fuedhau fintzas de is tempus antigus de Aramu? Poita no dhus imperaus? Proveus assumancu! Ayò! Ita ndi narais? Illuegus a s’intendi de Nùmurrs de maxìa casi totus is Nùmurus ghetanta is ogus a is Nùmurus tre-es, e su seti-eti, ca fenta cannotus po essi is prus càrrigus de maxìa de totu is àterus Nùmurus. Meda bortas sa maxìa de i custus Nùmurus fiada maxìa bona o arva. Custus dhus Nùmurus a s’intendi nomenaus si fenta tìmius unu pagu, antzis mellus, bregungiaus, parìanta ca si fèssinti unu pagu prus impiticaus. Ma no si podìanta iscaresci de su disìgiu de ndi bessiri, ki issus duus puru tenìanta, de i cussa galere tempiu de sa Tauledha. Custus Nùmurus, totus dh’iscienta, fenta is Nùmurus prus càrrigus de totu is àteru de su poderi de maghiarxu de sa maxìa de is Nùmurus, ca totu is Numeredhus arribanta fintzas a dhus timi unu pagu, no dhus olianta casi mai atòbiai e aici puru no dhis ammancanta mai de arrespetu. Custus duus Nùmurus, a pustis de dhis essi, passau su primu ispantu, si fenta kistionaus fuedhendi lebius lebius, ma de pressi casi o no fai intendi, cumprendi, e iscoviai is fainas insorus a is àterus.

Sikè a pustis essi cuncodrau aintru de insoru, su Nùmuru tres-es, inghìtzada a fuedhai: "Castiendi beni sa situatzioni nosta no s’abarrada àtera cosa de fai ke custa: depeus circai de fai cumenti narada sa Lei de is Nùmurus-Mannus, cussa de su cràculu de is probabilidadis, ca is òminis imperanta sceti, ita lastimus! po giogai a su lotu, sa skedina e su totip, e oi calancunu de i custus giogus esti nomenau Super".

"Custus cannòscinti, iscuredhus, sceti custa parti de sa Lei" iada cumentzau a fuedhai su Nùmuru seti-eti, "Ma nosus duus cannosceus fintzas sa maxìa prus manna de i custa Lei: cussa ca s’ada donai sa possibilidadi de ndi bessiri immoi e de innoi." Custa fìada sa maxìa ki donada sa possibilidadi a is Nùmurus de sa Tauledha de ndi bessiri de innia, de si cambiai in unu certu sensu in personis biventis. Fudi de aici ki un’ota ki enta arrangiau e torrau a nou sa scola, immoi prena de pipiedhus, ma sempri cun is Tauledhas in is classis. Candu sa maista pregontada a is scientis is Tauledhas, su Nùmuru arrisurtau, ma intzertau, pigada s’umbra de su pipiedhu/dha, esti a nai ca su sùspidu de vida de su Nùmuru si faìada cumpangia cun cussu de su pipiedhu/dha ki dhu narada, perou custa arrespusta depiada essi su Nùmuru giustu. Ma totu i custu sutzedìada a s’iscusi de is pipius, issus no scienta e no s’acatanta de nudha. Ma no fìada una cosa de cada diri e de cada annu. Custa cosa sutzedìada sceti in is annus bisestilis e su 29 de Friaxu in sa diri in prus a cada de cuatrus annus.

Cussa fìada istètia, Fìada?, Esti! sa diri de sa Festa Manna, e cali festa!, de su pòpulu de is Numeredhus. Po i cussu ki ndi scieus fintzas a immoi, a reu illiberaus, de is de su pòpulu de is Numeredhus funti: su 5 x 6=, su 10 x 10=, su 11 x 2=, su 5 x 5=, su 3 x 3=, su 0 x 0=, su 7 x 4=, su 11 x 5=, su 6 x 9=, su 10 x 5=.

Is Nùmurus de sa maxìa su tre-es, e su seti-eti, no funti arrennescius a cannosci totu is maxìas de sa Lei de i Nùmurus-Mannus, ca esti po i custu motivu ca is Nùmurus Primus, cudhus ca no funti aintru de sa Tauledha, funti fintzas a immoi kene pipiedhu o pipiedha. Ma assumancu issus no s’arrisùrtada ca funti incotius in calancuna Tàula-Presoni. In s’interi fintzas i Nùmurus cun is vìrgolas funti abetendi isperantziosus.

Pauli 07/10/2004

Francu De Fabiis

Bruna Siriu

[Scrii a Francu De Fabiis] [Torra agò] [Torra a su jassu de “Mùsica Sarda”]