A is de s'assòtziu "Ejzenstejn" e a is "obreris po sa lìngua sarda" ddis praxit a kistionai de mùsica sarda e a ndi sonai puru.

Po cussu eus organizau de s'agatai una pariga 'e bortas po kistionai, ascurtai, sonai e baddai a su sonu de sa mùsica sarda.

Inghitzaus cun custu primu atòbiu asuba de is Ballus Sardus. Nci at a essi Franciscu Moritu, studiosu de musica populari sarda e ghitarreri puru, ki at a kistionai de sa ghitarra sarda. At a sighiri Linu Talloru, sonadori de ghitarra sarda ki no dd'at imparau nemus.

Talloru at a sonai ballus sardus a ghitarra de su repertòriu cosa sua e kini at a bolli at a podi baddai puru. Linu at a sonai ballus liaus de logus diversus de sa Sardinnya, sçoberaus in mesu a custus ki sighint:

   
 • campidanesu
 • mediana pipia
 • puntu 'e organu
 • dantza campidanesa
 • arrusciada campidanesa
 • ballu lestru
 • ballitu
 • dantza
 • passu torrau
 • dillu
 • passu torrau (Burgos)
 • torrau-brincu
 • scottis (Gallura)

S'atòbiu at a essi in s'assòtziu "Ejzenstejn", in sa 'ia de Montesanto 28 de Casteddu, a is 9 oras de merì de sàbudu 5 de abrili 2003.

Serrenti || Sardegna